Zhan Wang: morph

2014.11.20 – 2015.2.2
Long March Space, Beijing

 

Zhan Wang: morph

Before the Beginning and After the End

Chen Chieh-jen, Hu Xiangqian, Ran Huang, Wang Jianwei, Wang Sishun, Xu Zhen produced by MadeIn Company, Zhou Xiaohu
2014.9.2 – 11.2
Long March Space, Beijing

 

Before the Beginning and After the End

Guo Fengyi: LANDSCAPEPORTRAIT

2014.7.24 – 8.24
Long March Space, Beijing

 

Guo Fengyi: LANDSCAPEPORTRAIT

Zhang Hui: Plaza

2014.4.19 – 6.22
Long March Space, Beijing

 

Zhang Hui: Plaza

Wechat QR Code