Chen Jie: Untitled

2005.12.21 – 2006.1.9

Long March Independent Space, Beijing

 

Chen Jie: Untitled

Renovation – Relations of Production

Gao Feng, Huang Xuebin, Liu Ding, Li Songhua, Qin Ga, Shi Jing, Shi Jinsong, Shi Wanwan, Sui Jianguo, Sun Yuan + Peng Yu, Wang Mai, Wang Peng, Wang Yiqiong, Wu Xiaojun, Wu Yuren, Xiao Xiong, Xue Yu, Yan Jiao

Curated by Shan Zi

2005.12.17 – 2006.2.26

Long March Space, Beijing

 

Renovation – Relations of Production

Tang Yi: Lemon Drop

2005.12.1 – 12.20

Long March Independent Space, Beijing

 

Tang Yi: Lemon Drop

Hu Liu: One One

2005.11.1 – 11.28

Long March Independent Space, Beijing

 

Hu Liu: One One

Li Shurui: Exceeding Size…

2005.10.23  11.9

Long March Independent Space, Beijing

 

Li Shurui: Exceeding Size...

Wang Peng: Movement

2005.9.17 – 10.9

Long March Independent Space, Beijing

 

Wang Peng: Movement

Wechat QR Code