Zhang Hui: Ready, Any Time

2008.12.6 – 2009.3.15

Long March Space, Beijing

 

Zhang Hui: Ready, Any Time

Xu Zhen: Impossible is Nothing

2008.11.1 – 11.30

Long March Space, Beijing

 

Xu Zhen: Impossible is Nothing

Yang Shaobin: X-Blind Spot

2008.09.4 – 10.18

Long March Space, Beijing

 

Yang Shaobin: X-Blind Spot

Lin Tianmiao: Mother!!!

2008.7.26 – 8.24

Long March Space, Beijing

 

Lin Tianmiao: Mother!!!

Xiao Xiong: Iron Curtain

2008.6.14 – 7.11

Long March Space, Beijing

 

Xiao Xiong: Iron Curtain

Long March Capital III: Visual Economy

Chen Jie, Chen Qiulin, Guo Fengyi, Hong Hao, Jiang Jie, Lin Tianmiao, Liu Wei, Ma Han, Mu Chen and Shao Yinong, Qin Ga, Qiu Zhijie, Shi Qing, Wang Gongxin, Xiao Lu, Xiao Xiong, Xu Zhen, Yu Hong, Yang Shaobin, Yang Zhenzhong, Zhu Yu, Zhan Wang, Zhang Hui, Zhou Xiaohu
2008.5.17 – 8.25
Long March Space, Beijing

 

Long March Capital III: Visual Economy

Wechat QR Code