Wang Wenhai: The Power of the Public Realm, Phase II, III

2003.11.1 – 12.31

Long March Space, Beijing

 

Wang Wenhai: The Power of the Public Realm, Phase II, III

The Power of the Public Realm, Phase I

Guo Fengyi, Jiang Jiwei, Li Tianbing, Wang Wenhai

2003.9.18 – 12.20

Long March Space, Beijing

 

The Power of the Public Realm, Phase I

Out of Focus

Chen Wenbo, Yan Lei, Zhou Tiehai

2003.8.15 – 9.10

Long March Space, Beijing

 

Out of Focus

Wang Wei: Temporary Space

2003.7.1 – 7.20

Long March Space, Beijing

 

Wang Wei: Temporary Space

Cui Zi’en: Media Center Project

2003.6.21 – 6.29

Long March Space, Beijing

 

Cui Zi’en: Media Center Project

Shi Qing: Black Taboo

2003.5.25 – 6.15

Long March Space, Beijing

 

Shi Qing: Black Taboo

Wechat QR Code