The Power of the Public Realm, Phase I

Guo Fengyi, Jiang Jiwei, Li Tianbing, Wang Wenhai

2003.9.18 – 12.20

Long March Space, Beijing

 

Press release

Wechat QR Code