Li Tianbing: Comrade!

2005.6.4 – 6.26

Long March Space, Beijing

 

Li Tianbing: Comrade!

Launch

Da Xiang, Da Fei

2005.6.1 – 6.30

Long March Independent Space, Beijing

 

Launch

Outsider

Liu Wei, Xu Zhen

Curated by Pi Li

2005.4.30 – 5.22

Long March Space, Beijing

 

Outsider

Ding Jie: New Year’s at Ding Ding’s House

2005.2.9 – 3.10

Long March Space, Beijing

 

Ding Jie: New Year’s at Ding Ding’s House

The New Long March Space Inaugural Exhibition

Guo Fengyi, Hong Hao, Li Tianbing, Liang Suo, Liu Chengying, Liu Wei, Qin Ga, Shi Qing, Sui Jianguo, Wang Mai, Wang Jinsong, Wang Wei, Wang Wenhai, Xiao Xiong, Yu CongRong+MaLimei, Zhan Wang, Zhou Xiaohu

2005.1.30 – 3.20

Long March Space, Beijing

 

The New Long March Space Inaugural Exhibition

Wechat QR Code