Steadfastly Revise for the Standards in Nonproductive Construction (Part II: Liquid Circulates)

Curator: Evonne Jiawei Yuan

Artists: Shuyi Cao, Julian Junyuan Feng, Hu Wei, Liu Chuang, Liu Yujia, Nabuqi,
Pu Yingwei, Zhang Ruyi, Vivien Zhang

 

2023.3.11 – 2023.5.7

Long March Independent Space

 

 

 

Steadfastly Revise for the Standards in Nonproductive Construction (Part II: Liquid Circulates)

Steadfastly Revise for the Standards in Nonproductive Construction (Part I: Solid Molds)  

Curator: Evonne Jiawei Yuan

Artists: Chen Wei, Cui Jie, Liu Ren, Liu Wei, Lu Lei, Inga Svala Thorsdottir & Wu Shanzhuan, Joey Xia, Zeng Jiahui

 

2022.12.17–2023.2.19

Long March Independent Space

 

 

Steadfastly Revise for the Standards in Nonproductive Construction (Part I: Solid Molds)   

Zhang Lianxi: Paradox

2007.8.18 – 9.9

Long March Independent Space, Beijing

 

Zhang Lianxi: Paradox

Long March Space Independent Project: Magnetic Erasure Space

Qiu Zhijie, Li Lipeng

2006.7.23

Long March Independent Space, Beijing

 

Long March Space Independent Project: Magnetic Erasure Space

Long March Independent Project: Strange Sights

Liu Xun, Wen Peng, Wang Wei

2006.6.10 – 7.9

Long March Independent Space, Beijing

 

Long March Independent Project: Strange Sights

Tao Aimin: A Woman’s Long March

2006.5.6 – 6.4

Long March Independent Space, Beijing

 

Tao Aimin: A Woman’s Long March

Wechat QR Code