Unlawfully Constructed

Wang Jianwei, Wang Sishun
2015.11.15 – 2016.1.15
Surplus Space, Wuhan, China
Link

Wechat QR Code