The Power of the Public Realm

Chen Chieh-jen, Hu Xiangqian, Liu Wei, Wang Jianwei, Yang Shaobin
2014.6.25 – 10.10
Beijing Minsheng Art Museum, Beijing, China
Link

Wechat QR Code