Nonfigurative

Wang Jianwei, Zhang Hui
2015.11.21 – 2016.2.28
Shanghai 21st Century Minsheng Art Museum, Shanghai, China
Link

Wechat QR Code