Landmark – Mapping Contemporary Chinese Art

Liu Wei, Wang Jianwei, Xu Zhen, Yu Hong

Guardian Art Center, Beijing, China
2017.12.16 – 2018.1.31

Link 

Wechat QR Code