Long March Project: Yan’an

Cai Guo-Qiang, Chen Shaofeng, Dong Jun and group, Guo Fengyi, He Jinwei, Hong Hao, Jiang Jie, Li Fang, Li Yang, Liang Yue, Liu Dahong, Jennifer Wen Ma, Miao Xiaochun, Qiu Zhijie, Shen Xiaomin, Shu Yong, Sui Jianguo, Wang Shugang, Wang Wei, Song Dong, Xiao Lu, Xiao Xiong, Yan Lei, Yu Hong, Yue Luping, Zhu Fadong, Dan Mills, Dmitry Gutov, Luchezar Bodeyvich, Trinh T. Minh-ha, Ulrike Ottinger

2007.2.3 – 3.25

Long March Space, Beijing

 

Press release

Wechat QR Code