Guo Fengyi: Cosmic Meridians

Curator: Wang Huan

 

2023.1.7 – 2023.3.26

Long March Space, Beijing

 

Press Release

 

Wechat QR Code