Zhao Yue: Six Photos and a Small Room

2006.3.4 – 3.31

Long March Independent Space, Beijing

 

Zhao Yue: Six Photos and a Small Room

Yijuxiang Group: Happy Days

Zhang Hui, Wang Mao, Wang Chen, Wang Renke

2006.3.4 – 3.31

Long March Space, Beijing

 

Yijuxiang Group: Happy Days

Long March Capital

Chen Qiulin, Chen Xiaoyun, Deng Dafei, Guo Fengyi, He Jinwei, Hong Hao, Jiang Jie, Jin Zhilin, Li Qiang, Li Tianbing, Li Shurui, Li Zhenhua, Lin Tianmiao, Liu Ding, Liu Liping, Ma Liuming, Liu Wei, Song Yonghong, Qin Ga, Qiu Zhijie, Shao Yinong+Mu Chen, Wang Jingsong, Wang Mai, Xiao Xiong, Yu Hong, Zhan Wang, Zhuang Hui

2006.2.11 – 7.2

Long March Space, Beijing

 

Long March Capital

Li Yang: Wake Up

2006.1.10 – 2.26

Long March Independent Space, Beijing

 

Li Yang: Wake Up

Wechat QR Code