BEFORE THE BEGINNING AND AFTER THE END
CHEN Chieh-jen , HU Xiangqian, Ran HUANG, WANG Jianwei, WANG Sishun, XU Zhen, ZHOU Xiaohu
2014-9-2--2014-11-2
Long March Space
morph
ZHAN Wang
2014-11-20--2015-2-2
Long March Space
Art021 Shanghai Contemporary Art Fair
GUO Fengyi, YU Hong, YANG Shaobin, ZHOU Xiaohu, ZHAN Wang, ZHANG Hui, WANG Sishun, WANG Jianwei, XU ZHEN produced by MadeIn Company, HU Xiangqian, Ran HUANG, ZHU Yu
2014-11-12--2014-11-16
Rockbund Shanghai 4-02