NOTHING FOR THE TIME BEING
Oct 25, 2015--Jan 23, 2016
OCAT, Shanghai
Peepshow
Tianzhuo Chen, He Yida, Hu Qingtai, Lin Ke, Tang Dixin, Trevor Yeung
Dec 12, 2015--Jan 31, 2016
LONG MARCH SPACE
Art Basel’s show in Miami Beach
Tianzhuo Chen, Ran Huang, Wang Jianwei, Xu Zhen produced by MadeIn Company, Zhan Wang
Dec 3, 2015--Dec 6, 2015
Miami Beach Show