Peepshow
Tianzhuo Chen, He Yida, Hu Qingtai, Lin Ke, Tang Dixin, Trevor Yeung
2015-12-12--2016-1-31
LONG MARCH SPACE
NOTHING FOR THE TIME BEING
2015-10-25--2016-1-23
OCAT, Shanghai