Wang Jianwei:Always being, but not the whole

Opening: 2021.3.20

Long March Space

press release

Wang Jianwei: The Microphone is Broken Again

 

 

Wechat QR Code