[Exhibition] CAFA Annual Fine Arts Nomination Exhibition 2016 — Yu Hong: Garden of Dreams, CAFA Art Museum, Beijing

Courtesy of CAFA ART INFO

Watch on V.QQ.COM

[Exhibition] Zhang Hui: Zhang Hui, Long March Space, Beijing

Courtesy of Action Media

Watch on V.QQ.COM

[Artist]Zhang Hui Studio

Courtesy of Kehua Beijing Thumb Hero Cultural Development Co. Ltd

Watch on vimeo.com

 

 

[Exhibition] Wang Sishun:Apocalypse, Long March Space, Beijing

Courtesy of Action Media
Watch on V.QQ.COM

[Exhibition] Wang Sishun:Apocalypse, Long March Space, Beijing

Courtesy of IY studio
Watch on V.QQ.COM

[Artist] Tianzhuo Chen Studio

Courtesy of Kehua Beijing Thumb Hero Cultural Development Co. Ltd
Watch on V.QQ.COM

[Exhibition] Zhan Wang: morph, Long March Space, Beijing

Courtesy of Action Media

Watch on V.QQ.COM

[Exhibitions] Peepshow, Long March Space, Beijing

Courtesy of Action Media
Watch on V.QQ.COM

[Artist] Tianzhuo Chen, Huayu Youth Award, The 4th Art Sanya

Courtesy of Action Media
Watch on V.QQ.COM

[Artist] Wang Sishun, Huayu Youth Award, The 4th Art Sanya

Courtesy of Action Media
Watch on V.QQ.COM

[Exhibitions] Wang Jianwei: Dirty Substance, Long March Space, Beijing

Courtesy of Action Media
Watch on V.QQ.COM

[News] Hu Xiangqian, Xu Zhen, 15 Rooms, Long Museum, Shanghai

Courtesy of Action Media
Watch on V.QQ.COM

[Exhibitions] Hu Xiangqian: A Performance A Day Keeps the Doctor Away, Long March Space, Beijing

Courtesy of Action Media
Watch on V.QQ.COM

[Exhibitions] Hu Xiangqian: A Performance A Day Keeps the Doctor Away, Long March Space, Beijing (Preview)

Courtesy of Action Media
Watch on V.QQ.COM

[Exhibitions] Yu Hong: Concurrent Realms, Suzhou Museum, Suzhou

Courtesy of Action Media
Watch on V.QQ.COM

[Exhibitions] Yu Hong: Concurrent Realms, Suzhou Museum, Suzhou (Preview)

Courtesy of Action Media
Watch on V.QQ.COM

[Exhibitions] Zhu Yu: Separation, Long March Space, Beijing (Preview)

Courtesy of Action Media
Watch on V.QQ.COM

[Exhibitions] Liu Wei: Colors, Ullens Center for Contemporary Art, Beijing

Courtesy of Action Media
Watch on V.QQ.COM

[Exhibitions] Zhan Wang: morph, Long March Space, Beijing

Courtesy of Action Media
Watch on V.QQ.COM